NAUČILI SMO NA SEMINARU, A PRIMENJUJEMO NA PRAKSI

U subotu, 13.4. 2019. godine je u našoj školi održan seminar- Primena IKT u nastavi Engleskog jezika. Naši nastavnici, prethodno obučeni na seminaru-radionici u Beogradu su nam predstavili nekoliko platformi za učenje i zabavu. Neke od njih su Edmodo i Kahoot. Kahoot je interaktivni kviz gde se na zabavan način može proveriti prethodno stečeno znanje ili predstaviti nova lekcija. Dok je Edmodo besplatna društvena mreža, namenjena učenju gde se nastavnik i učenici mogu povezati, razmeniti ideje i domaće zadatke, a roditelji mogu proveriti ocene ili druge beleške o napredovanju svog deteta. U planu nam je obogaćenje nastave ovakvim alatkama za rad u cilju boljeg napretka naših polaznika.